Veelgestelde vragen Apeldoorn werkt mee

Welkom op de website van Apeldoorn Werkt Mee. Op deze website staan de werkplekken van de aanbieders van Apeldoorn Werkt Mee. Inwoners van 18 tot de pensioenleeftijd kunnen op deze werkplekken de ondersteuning krijgen, die zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan en mogelijk op termijn de stap naar betaald werk te maken. Inwoners kunnen zoeken op branche, nabijheid, ontwikkelings- en ondersteuningsmogelijkheden.

Een centraal uitgangspunt van Apeldoorn Werkt Mee is ‘zo regulier mogelijk’. Ook het leveren van een bijdrage aan de maatschappij is werk en daarom spreken we op de site over werkplekken en werkgevers. Het gaat bij Apeldoorn Werkt Mee wel altijd om onbetaald werk en inwoners die gemotiveerd zijn om (weer) aan de slag te gaan. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info@apeldoornwerktmee.nl.

Het doel van Apeldoorn Werkt Mee is het aanboren van het talent van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die behoren tot de beroepsbevolking; die een bijdrage willen leveren aan de samenleving en hierbij ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past. Door deze inwoners zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk met ondersteuning te laten participeren wordt een bijdrage geleverd aan een inclusieve samenleving. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op ontwikkeling en op doorstroom naar een volgende stap op de participatieladder.

Apeldoorn Werkt mee’ bestaat uit het aanbieden van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende begeleiding, waardoor inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wanneer de inwoner zich kan ontwikkelen naar een volgende trede op de participatieladder omvat ‘Werkt mee’ ook de begeleiding van het traject dat de inwoner hiervoor moet doorlopen. De mate van begeleiding is afhankelijk van de positie van de inwoner op de participatieladder.

De inwoner meldt zich aan voor Apeldoorn Werkt Mee via de gemeente. Met de inwoner wordt gekeken of Apeldoorn Werkt Mee een passend traject kan zijn. Bij het inzetten van een traject wordt samen met de werkgever en de inwoner gekeken wat nodig is op het gebied van de werkplek, opleiding en ondersteuning. Na afronding van een traject wordt opnieuw gekeken waar iemand staat en wat de vervolgstap kan zijn.

Voor het meten van de mate van participatie in de samenleving van een inwoner en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de participatieladder gehanteerd. De participatieladder is onderverdeeld in zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Bij trede 2 en 3 ligt de nadruk op activering en bij trede 4 en 5 ligt de nadruk op werk.

In het overzicht is de participatieladder gekoppeld aan de gevraagde ondersteuning per trede en is per trede aangegeven welke instrumenten er binnen de gemeente Apeldoorn beschikbaar zijn:

participatieladder (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

De trajecten van Apeldoorn Werkt Mee zijn gekoppeld aan de treden op de participatieladder. Er bestaan twee verschillende soorten trajecten. Daarnaast biedt de gemeente Apeldoorn een oriëntatietraject aan voor inwoners, die niet weten wat ze willen en kunnen.

1. Werkt mee ontwikkeling naar trede 3, 4 of 5

Bij deze trajecten gaat het om de ontwikkeling naar een volgende trede op de participatieladder (resultaatgericht). Het traject duurt zes maanden en er geldt een vaste prijs.

Vaak vindt de toewijzing ‘Werkt mee ontwikkeling’ plaats in combinatie met een toewijzing ‘Werkt mee op trede 3’ of ‘Werkt mee op trede 4

Er zijn binnen Werkt mee ontwikkeling 3 producten.:

a) Ontwikkeling naar trede 3: ‘Meedoen’

Inwoners lopen mee op de werkvloer. Ze komen in een werkritme en wennen eraan om op een bepaalde tijd te beginnen en een aantal uur achter elkaar bezig te zijn. Ze ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een team.

b) Ontwikkeling naar trede 4 (onbetaald werk)

Inwoners ervaren hoe het gaat op de werkvloer. Ze leren zelfstandig te werken en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze merken hoe je het beste met collega's om kunt gaan. Ze leren op te komen voor zichzelf. Ook voelen ze of ze onder (tijds)druk rustig blijven en of het makkelijk is om opeens iets anders te moeten doen.

c) Ontwikkeling naar trede 5 of trede 6 (betaald werk met of zonder ondersteuning)

Inwoners zijn toe aan een betaalde baan. Ze hebben nog een duwtje nodig om die stap echt te durven zetten. Ze kijken waar ze staan, wat de vervolgstap is en welke werkplek daarbij past. Je overlegt over de mogelijkheden.

2. Werkt mee op trede 3 of 4

Bij deze trajecten gaat het om het behouden of versterken van de mate van participatie binnen een trede van de participatieladder. Het traject duurt maximaal 2 jaar en kan worden verlengd. Vergoeding op basis van gewerkte aantal uren per week (maatwerk) met een vast uurtarief.

Er zijn hierbinnen twee producten:

a) Werkt mee op trede 3 (Meedoen)

De inwoner voert werkzaamheden uit met lage werkdruk, weinig eigen verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid en veel sturing. Begeleider is op de werkplek en nabij.

b) Werkt mee op trede 4 (Onbetaald werk)

De inwoner voert zelfstandig werkzaamheden of taken uit. Er is sprake van (enige mate van) verantwoordelijkheid en werkdruk en/of de opbrengst van de inwoner heeft economische waarde. Begeleider is meer op afstand.

3. Oriëntatietraject

Aanvullend op de producten van ‘Werkt mee’ biedt de gemeente Apeldoorn ook een oriëntatiefase aan voor inwoners, die (weer) willen meedoen, maar nog niet precies weten wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Het traject duurt gemiddeld drie maanden en wordt afgesloten met een schriftelijk advies over een passende werkplek; het perspectief; de opleidingsmogelijkheden en de te nemen vervolgstappen.

De gemeente Apeldoorn heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze oriëntaties gelegd bij het Centrum Apeldoorn Werkt Mee, waarin de verschillende ketenpartners (gemeente, onderwijs, (sociale) ondernemingen, werkbedrijf en zorg) zijn vertegenwoordigd.

Bij Werkt mee ontwikkeling is sprake van een vaste prijs voor het gehele traject.

Bij Werkt mee op trede 3 en trede 4 is sprake van een vaste uurprijs, waarbij alleen de werkelijk door de inwoner gemaakte uren gedeclareerd kunnen worden. Het tarief voor Werkt mee op trede 4 is lager, omdat op trede 4 de ondersteuning meer op afstand is.

Tarieven 2024

Producten Begeleiding groep

 • Werkt mee ontwikkeling naar trede 3 € 319,04 per stuk
 • Werkt mee ontwikkeling naar trede 4 € 319,04 per stuk
 • Werkt mee ontwikkeling naar trede 5 € 319,04 per stuk
 • Werkt mee op trede 3 € 10,63 per uur
 • Werkt mee op trede 4 € 7,86 per uur
 • De werkgever ondersteunt inwoner bij het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden. Bij Apeldoorn Werk Mee gaat het specifiek om de werknemers- en vakvaardigheden en persoonlijke groei conform de afgesproken doelen (opgesteld samen met de inwoner en de aanbieder);
 • Werkgever legt de regie waar mogelijk bij de inwoner;
 • Werkgevers mogen zelf bepalen welke methode zij gebruiken voor het begeleiden van inwoners. Een aantal werkplekken wil de methode, die ze gebruiken, graag delen. Voor mee informatie stuur een mail naar info@apeldoornwerktmee.nl;
 • Werkgever geeft wanneer nodig lichte ondersteuning op de algemene dagelijkse levensbehoefte tijdens de taken/werkzaamheden;

Aanbieders mogen aan deelnemers werkt mee een vrijwilligersvergoeding verstrekken onder de voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de vrijwilligersvergoeding zoals de Belastingdienst deze heeft vastgesteld (zie voor nadere informatie de informatie van de Belastingdienst en de informatie van het UWV).

Let op! Is de deelnemer jonger dan 27 jaar, dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding en van het soort uitkering. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt de vergoeding wel gekort op de participatiewet uitkering/bijstandsuitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

 • De aanbieder dient uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie ‘Werkt mee’ de eindverantwoording bij de gemeente in. De aanbieder doet dit ook bij een voortijdige beëindiging of indien de indicatie niet verlengd hoeft te worden.
 • De eindverantwoording komt in samenspraak met de inwoner tot stand. In deze verantwoording geeft de aanbieder aan of de gestelde doelen zijn behaald en zo niet; wat daarvan de reden is. Specifiek bij een indicatie ‘Werkt mee ontwikkeling naar trede 3,4 of 5’ onderbouwt de aanbieder of de afgesproken stap(pen) wel of niet zijn gemaakt. Als laatste wordt op basis van de verantwoording een advies gegeven over de volgende stap;

Het evaluatieverslag van de eindverantwoording bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 1. Functioneren algemeen/ bijzonderheden verslagperiode
 2. Aan welke doelen is de afgelopen periode gewerkt? (kennis, vaardigheden & houding)
 3. Wat was hiervan het resultaat? (leg uit waarom de doelen uit het ondersteuningsplan wel of niet behaald zijn.
 4. Welke doelen uit het ondersteuningsplan stelt u voor om voort te zetten en met welke reden?
 5. Wat zijn (de) nieuwe doelen voor de komende verlengingsperiode?
 6. Advies aanbieder t.a.v. mogelijke vervolgstap inwoner (wat ziet u al de maximaal te bereiken trede voor de inwoner, hoe en waar kan het beste aan de vervolgdoelen gewerkt worden in relatie tot de ‘grotere opdracht, bijvoorbeeld betaald gaan werken? Maar ook; hoe indien ontwikkeling binnen een trede: wat en hoe in zetten?)
 • De aanbieder plant uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie een evaluatiegesprek in met de inwoner en de gemeente. De ingediende verantwoording vormt de basis voor dit gesprek;
 • Tussentijds informeert de aanbieder de gemeente alleen als er zich calamiteiten voordoen of als de afgesproken resultaten niet behaald dreigen te worden. De aanbieder hoeft dus tussentijds geen verantwoording in te dienen (zie eis 1 van de Inkoopvoorwaarden). De eindverantwoording kan via een beveiligde email ingediend worden bij rapportagesAWM@apeldoorn.nl

Voor het evaluatiegesprek maak je een afspraak met de contactpersoon van de inwoner. De contactpersonen worden als volgt toegewezen:

 • Heeft de inwoner een Participatiewet uitkering, dan is de trajectregisseur verantwoordelijk voor het ‘Werkt Mee’ traject. Je kunt een afspraak maken door contact op te nemen via telefoonnummer 14 055 (optie 1) of via trajectregieregulier@apeldoorn.nl
 • Heeft de inwoner een UWV uitkering of anders, dan is de Wmo-consulent verantwoordelijk voor het ‘Werkt Mee’ traject. Je kunt een verzoek doen om een afspraak te maken door het meldingsformulier in te vullen op de website apeldoorn.nl/begeleiding
 • Via het berichtenverkeer krijg je de naam van de contactpersoon doorgegeven. Is dit nog niet gebeurd, neem dan contact op met het juiste team. De inwoner krijgt dan alsnog een contactpersoon toegewezen.

Bij de aanvraag van een herindicatie zijn twee acties noodzakelijk. Voor beide geldt dat dit uiterlijk 6 weken voor afloop van de toewijzing moet gebeuren:

 • Deze inwoners hebben veel begeleiding nodig; de werkzaamheden die zij uitvoeren komen nooit in de plaats van een reguliere arbeidsplek;
 • Je hebt geen uitgaven op salariskosten voor de inwoner, maar je moet wel investeren in begeleiding;
 • Als werkgever lever je een maatschappelijke bijdrage door het bieden van trajecten Apeldoorn Werkt Mee en je helpt de inwoner in zijn ontwikkeling om uiteindelijk naar vermogen een bijdrage te leveren en waar mogelijk betaald;
 • Je mag de inwoner een onkostenvergoeding geven. Dit kan gaan om kosten voor vervoer, opleiding, lunches en/of opleiding, maar ook om een financiële vergoeding. Als een inwoner een uitkering heeft, mag deze niet hoger zijn dan € 1.900 per jaar.

Ben je na het lezen van de informatie over Apeldoorn werkt mee enthousiast geworden en wil je jouw organisatie aanmelden? Via deze link kom je bij een handleiding voor de inschrijvingsprocedure.

Mocht je hier meer informatie over willen hebben of heb je ondersteuning nodig bij de inschrijving, dan kun je contact opnemen met het Centrum Apeldoorn Werkt Mee (info@apeldoornwerktmee.nl).

Je kunt een werkplek alleen aanmelden op de website als je een gecontracteerde aanbieder voor Apeldoorn Werkt Mee bent.

Als je gecontracteerd bent krijg je een uitnodiging om je aan te melden voor de website.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Vervolgens vind een check plaats op de inhoud. Dit kan enkele dagen duren. Heb je helemaal geen mail ontvangen (kijk ook in je spambox), neem dan contact op met (info@apeldoornwerktmee.nl).

Gegevens van de werkplek kun je aanpassen door in te loggen via de knop 'Inloggen'.

Wanneer je je inloggegevens kwijt bent, dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen via de link 'Wachtwoord vergeten?' Weet je niet meer met welk mailadres je een account hebt aangemaakt? Stuur een mailtje naar info@apeldoornwerktmee.nl .